iunie 2015 – lucrare topo alipire parcele

salicea2015-07-06 14.50.592015-07-06 14.51.402015-07-06 14.52.152015-07-06 14.52.532015-07-06 14.53.54

Publicat în CF, Parcele, Salicea | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Colonia Făget, Cluj-Napoca

7200mpFaget Constructie13000mpbanner

Publicat în Oferte | Etichetat , , , , , , | 1 comentariu

Făget 2000-2500mp. Conf.PUG 2015 – teren categoria ULiu.

Parcelă de vânzare face parte dintr-un teren de 7200mp, cu lungimea de 245m, lățimea de circa 29.4m, din care se păstrează terenul din față încadrat cu verde. În spate se poate decupa o parcelă de maxim 2730mp, cu lățimea de circa 29.4m și lungimea de 93m.

7200mp

PUG Cluj 2015 ULiu – Zonă de urbanizare Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip urban. POT maxim = 35% pentru toate utilizările admise, cu excepţia locuinţelor covor pentru care POT mx = 60%. CUT maxim = 0,9.
UTILIZĂRI ADMISE -Locuinţe individuale (unifamiliale) de tip izolat, cuplat, înşiruit, covor. Diferitele tipologii vor fi distribuite în teritoriu prin PUZ de urbanizare.
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI – Locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative (apartamente).
CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI – Prin operaţiunea de reparcelare toate parcelele cu destinaţie rezidenţială rezultate vor îndeplini cumulativ următoarele condiţii:
(a) vor avea front la stradă
(b) lungimea frontului la stradă va fi mai mare sau egală cu 5 m pentru locuinţele înşiruite, mai mare sau egală cu 12 m pentru locuinţele cuplate sau covor, mai mare sau egală cu 15 m pentru locuinţele izolate, mai mare sau egală cu 22 m pentru locuinţele în cascadă
(c) adâncimea va fi mai mare decât frontul la stradă
(d) suprafaţa va fi mai mare sau egală cu 150 mp pentru locuinţele înşiruite, covor sau în cascadă, mai mare sau egală cu 300 mp pentru locuinţele cuplate, mai mare sau egală cu 360 mp pentru locuinţele izolate
(e) vor avea formă regulată
AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 6 m.
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT – Alinierea clădirilor e obligatorie. Retragerea de la aliniament va fi de 3 – 5 m, PUZ urmând a stabili dimensiunea acesteia pentru fiecare situaţie în parte. Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente, inclusiv în cazul clădirilor înşiruite sau covor. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în faţă a unui autoturism. Toate construcţiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul fâşiei de teren adiacente aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepţia ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafaţă însumată va fi de maximum 15 mp.
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR – Staţionarea autovehiculelor se va organiza de regulă în interiorul parcelei. Alternativ, parcajele / garajele pot fi organizate în comun, pachete de parcaje/garaje, garaje colective pe terenuri aflate în coproprietatea locatarilor, la distanţe de maximum 150 m de cea mai îndepărtată locuinţă deservită. Necesarul de parcaje: Locuinţe individuale (unifamiliale) izolate sau cuplate, inclusiv în cazul în care ocupanţii desfăşoară activităţi liberale sau manufacturiere: (a) minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100 mp (b) minimum două locuri de parcare pentru clădiri cu AU mai mare de 100 mp. Locuinţe individuale (unifamiliale) înşiruite şi covor, sau semicolective (familiale): – un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă. Servicii aferente funcţiunii de locuire (servicii de proximitate): – două locuri de parcare.
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR – Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane (parter şi etaj sau demisol şi parter). Suplimentar faţă de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul anexat. Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m. Prin excepţie, pentru clădirile de locuit de tip covor, regimul de înălţime nu poate depăşi una din următoarele configuraţii: D+P, (S)+P+R (nivel parţial), (S)+P+M, respectiv două niveluri supraterane.
SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE – Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Prin excepţie, la locuinţele covor, spaţiile verzi vor ocupa minimum 25% din suprafaţa unei parcele. Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere. Pe fâşia de teren cuprinsă între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent (grădina de faţadă), minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi. Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.

35 _C-c-2-I _ Layout

Publicat în Parcele Faget | Lasă un comentariu

La pădure: intravilan Cluj/Făget, amplasare și parcelare posibilă

ANCPIS-Uva1UVapuz2IMG_5723IMG_5726IMG_5729IMG_5732IMG_5742IMG_5737IMG_5733Amplasare41 _C-c-2-III _ LayoutParcelare3

>>> Google Maps <<< >>> ULID / PUG Cluj-Napoca 2015 <<<

Publicat în Oferte, Parcele Faget | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Proprietar – vând parcele pentru case în Făget și Sălicea, parcelă 5200mp pentru hală en-gros, sediu industrial Em

banner

Banner printat la pret ”optim” de pma.ro

2015-02-28 17.45.24

Publicat în Oferte | Lasă un comentariu

PUG 05.01.15 Regulament urbanism Făget Cluj-N HCL 493/2014

Uniunea Natională a Notarilor Publici din România : Raport Evaluare Fond Imobiliar jud.Cluj 2015.pdf

HCL 493/28.11.2014 – Actualizare Plan Urbanistic General Cluj-Napoca

primariaclujnapoca.ro/proiectpug
Regulament Local de Urbanism_Cluj-Napoca.pdf

35 _C-c-2-I _ Layout

ZONE DE URBANIZARE – FAGET.PDF
Em
  Investitie teren 5200mpZONĂ DE MICĂ PRODUCŢIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SAU CVASI-INDUSTRIAL, COMERŢ EN-GROSPOT Maxim=60%, CUT Maxim=1,2, inaltime cladiri – hmx=28m. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distanţă mai mare sau cel mult egală cu jumătate din înălţimea clădirilor dar nu mai puţin de 3 m. Retragerea faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălţimea clădirilor, dar nu mai puţin de 6 m.
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Inălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 21 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 25 m. Regimul de înălţime nu va depăşi (1-2S)+P+4+R. Pentru clădirile aflate în poziţii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de înălţime mai mari, fără a depăşi 28 m în punctul cel mai înalt. Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament
1. UTILIZĂRI ADMISE Structură funcţională dedicată activităţilor de mică producţie, serviciilor de tip industrial şi cvasiindustrial, comerţului engros, cu materiale de construcţie etc: (a) mică producţie şi activităţi complementare – administrative, de depozitare, de transport, sociale etc – direct legate de funcţia de bază (b) servicii de tip industrial sau cvasiindustrial (c) comerţ engros de dimensiune mică şi medie (d) sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii ce desfăşoară activităţi complexe bazate pe producţia de tip industrial sau cvasiindustrial – comerciale, administrative, de depozitare etc
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Activităţi complementare / de susţinere a profilului funcţional al zonei – administrative, comerciale, sociale, educaţionale, culturale – cu condiţia amplasării acestora prin PUZ aferent unui program de reabilitare / restructurare. Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau în afara spaţiului public. Garaje publice sau private supraterane în clădiri dedicate cu condiţia ca accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulaţie redusă şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.
3. UTILIZĂRI INTERZISE Locuire de orice tip. Depozitare de deşeuri industriale, tehnologice etc înafara spaţiilor special amenajate conform normelor de protecţia mediului în vigoare. Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc. Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre. Garaje în clădiri provizorii. Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare pe spaţiul public. Constructii provizorii de orice natură. Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare. Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile – faţade, calcane, acoperişuri, terase sau pe împrejmuiri. Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Divizarea parcelelor se poate face în cadrul programului de reabilitare / restructurare a unităţilor industriale, pe bază de PUZ, cu condiţia ca parcelele rezultate să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: (a) să aibă front la stradă (b) lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 30 m (c) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă (d) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 1500 mp (e) să aibă formă regulată. Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenţia modalitatea de conformare la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională, amplasarea, echiparea şi configurarea clădirilor, staţionarea autovehiculelor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenurilor.
Ec  ZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE DE TIP RETAIL, CASH&CARRY, SHOWROOM, COMERŢ DE TIP BIG BOX
ULiu ZONĂ LOCUINŢE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME POT maxim = 35% pentru toate utilizările admise, cu excepţia locuinţelor covor pentru care POT mx = 60%
ULid ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE DE MICĂ DENSITATE PE TERITORIU FĂRĂ INFRASTRUCTURĂ COMPLETĂ POT maxim = 20%
Anexa nr.10 Schema etapelor operaţiunilor de parcelare/reparcelare şi viabilizare (I-IV) pentru zone de locuinţe
Anexa nr. 6 Organizarea profilelor stradale – secţiuni caracteristice
Anexa nr. 9 Glosar de termeni

41 _C-c-2-III _ Layout

Compania de apa Someş S.A., beneficiază de un program de investiţii in derulare: Programul POS mediu (Fonduri de Coeziune) prin care se realizează lucrări de extindere si reabilitare a reţelelor de alimentare in zonele: • zona Cartier Europa • Drumul Sălicii Făgetului – zona Făget; • zona Palacsay; • Zona Calea Turzii sud • zona Borhanci; • Cartier Grigorescu (vest); • Zona Calea Baciului. De asemenea, in cadrul programului cu finanţare din Fonduri de Coeziune se vor realiza lucrări de construire a trei rezervoare noi de înmagazinare a apei  •Borhanci, • Palacsay si • Făget, precum si a trei staţii de pompare apa potabila pentru zonele • Borhanci, • Palacsay si • Făget.

In cadrul programului de investiţii in derulare: Programul POS Mediu cu finanţare din Fonduri de Coeziune, Compania de Apa Someş S.A realizează lucrări de extindere si reabilitare a reţelelor de canalizare in zonele: • zona centrala • cartier Gheorgheni • cartier Marăşti • cartier Europa • Drumul Sălicii (Făgetului) • zona Făget; • zona Palacsay; • zona Calea Turzii sud • zona Borhanci; • zona Frunzişului • zona Câmpului • cartier Grigorescu (vest); • zona Calea Baciului. • zona Oaşului

3_3_1 plan trafic teritorial_1_45000
Totuşi, la nivel periurban persistă cîteva disfuncţionalităţi, care privesc în primul rînd legăturile reţelei stradale urbane cu teritoriul. Astfel se observă:
• existenţa unei singure legături directe între oraş şi autostrada A3 (DN1/E60);
• legătura cu autostrada traversează şi deserveşte localitatea Floreşti şi o zonă întinsă de activităţi economice, ceea ce duce la disfuncţionalitatea ei;
• principalele artere care asigură legătura internă est-vest traversează centrul isoric al oraşului, un inconvenient major, în primul rînd pentru atractivitatea acestuia din urmă;
• lipsa unei legături directe între rutele ocolitoare de sud-est (Vîlcele-Apahida) şi de sud-vest (autostrada A3).
În vederea multiplicării legăturilor între oraş şi autostradă se propun:
• arteră de legătură cu A3, la nord de Floreşti pe traseul Cora (giraţie) – culoarul Someşului (mal nordic) – DN1 – A3. Artera asigură o legătură rapidă cu A3, diminuînd în acelaşi timp traficul din comuna Floreşti.
• arteră de legătură cu A3 paralelă cu calea ferată, pe traseul Tetarom 1 (Tăietura Turcului) – ocolire Baciu – A3 nod Rădaia;
modernizarea DJ107 R (strada Făgetului şi prelungirea) şi realizarea unui nod de acces pe A3 în dreptul localităţii Ciurila (în exteriorul UATB Cluj-Napoca).

3_2_1_Reglementari_Zonificare_10000SPAŢII VERZI Cota de spaţii verzi previzionată de PUG: Prin măsurile propuse, cota de spaţii verzi pe cap de locuitor este aproape dublată, de la 15,92 mp la 29,69 mp (raportat la o populaţie estimată la 380.000 locuitori, în 2009). Cele mai importante suprafeţe adăugate bilanţului spaţiilor verzi sunt:
• transformarea porţiunii estice a pădurii Hoia şi a păşunilor adiacente în parc public/ pădure de agrement (aproximativ 104ha)
• transformarea unei porţiuni nordice a pădurii Făget în parc public/ pădure de agrement(aproximativ 26ha)
• zona verde Est, cartodrom, lacurile de est, Selgros (aprox. 25ha)
• Băile Someşeni (aprox. 21ha)
• fâşie verde adiacentă fâşiei de protecţie a magistralei de gaz sud-est (aprox.21ha).

Publicat în Uncategorized | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Acces, amplasare – la 2km de Sigma Center din Observator

Terenul propus pentru investiție este la 2.2km de Căminele Studențesti din Observator, la 6minute de condus, 3.8km de Teatrul Național.  Apartamentele de deasupra spațiilor comerciale pot fi inchiriate la studenți. Este amplasat la intrarea în Făget, la S de teren este o hala comerciala, la N de teren este un drum lateral de acces și un rând de case noi cu toate utilitățile – curent, gaz, canalizare, apă, terenul are front de 22m la asfalt, la Drumul Făgetului și un front de 38m în spate.

AccesAmplasare6000mp5193mp83

Publicat în Acces, Amplasare, Faget Em | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Poze teren Sălicea – parcele de 600-900mp, front 29m

Acces prin pădurea Făgetului. Intrarea în comuna Sălicea, se vede vîrful Peana în spate.134 

Motel la intrarea în Sălicea și vedere spre case noi din Sălicea. 327

Domeniul ”austriacului” – acoperiș de stuf, gard de răchită, poartă maramureșeană…3598

Primaria Sălicea/Ciurila. Impozit pe 1ha de teren – 50 de lei pe an!!1012

Tot la intrarea în Sălicea, domeniul iQuest de 10ha, pe același deal cu terenul de vânzare.312930 (2)[5]33[5]

Casă vizavi de terenul de vânzare și drumul de acces la teren. 132628

25Case și parcele, în dreapta și în stânga terenului. 14231524

Terenul văzut de la drum în sus și de pe deal în jos. Panoramă spre munții Apuseni. 1718

Vederi de pe coama dealului, unde urcă un drum din Sălicea spre pădurea Făgetului. 19202122Teren de vânzare, front 29m la drum, parcele 900mp

Publicat în Parcele, Poze | Etichetat , , , , | 1 comentariu

Parcele Sălicea 2019

De vânzare 4 parcele de 1000mp cu lățime de 25m în intravilanul Sălicea, plus o parcelă de 1478mp – 88lungime 16.8m lățime. Toate parcelele se vand cu drum lateral de acces de 7m lățime, 157m lungime, care urca din strada cu curent, apă și stâlpi de iluminat. Total teren 6400mp. Pe toate parcelele se poate pune câte o casă intravilan Sălicea, pe ultima parcela se mai poate pune si o cabana pe stâlpi, cu acces de pe drumul de coamă. Terenul este în aproprierea vârfului Măgura, zonă de case noi. Terenul este cu carte funciară pe persoană fizică, cadastrat.
Extindere intravilan prin modificare PUG Sălicea/Ciurila. Curent electric, stâlpi de iluminat la frontul terenului, lucrare de aducțiune apă în lucru. Case frumoase în vecinătate, aproape de pădure, panoramă spre munți. Aceeaşi distantă de centrul Clujului ca și com.Florești dar acces mai rapid. Pozitie GPS – 46.680275, 23.540965.2016-04-06 (1)saliceaParcele

s15860mp

salicea

Publicat în Parcele, Salicea | Etichetat , , , , , | 1 comentariu

Faget – Investiție D+P+2E, zonă Em conf.PUG 2015 – Depozit engros, hală industrială, sediu firmă cu locuințe de serviciu

Faget ConstructieFaget Curbe de NivelFaget Certificat UrbanismFaget 6000mp

Vizualizare Google Maps >> Click Aici! Coordonate GPS >> 46.736309, 23.59066

Acces in 5min/3.5km de la Opera Româna, 3min/2.2km de la căminele de studenți.

Publicat în Faget Em, Oferte | Etichetat , , , , , , | 1 comentariu